SALTEN DYNAMISKE SPORTSSKYTTERE
Grunnleggende informasjon

Grunnleggende informasjon

Dynamisk skyting

Organisasjon og utbredelse
Dynamisk skyting har sitt utspring i California (USA) tidlig på 50-tallet. Skyteformen spredte seg raskt til Europa, Australia, Sør-Amerika og Afrika. Den internasjonale organisasjonen som ivaretar sportens interesser heter International Practical Shooting Confederation (IPSC).
Organisasjonen ble grunnlagt i mai 1976 og sporten er i dag utbredt over hele verden.
I Norge administreres skyteformen av Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) som ble konstituert i 1979. DSSN er representant for IPSC i Norge og er norske utøveres talerør mot IPSC og norske myndigheter. De mange pistolklubbene/lagene i Norge som utøver dynamisk skyting er tilsluttet DSSN. Øverste myndighet i DSSN er den årlige avholdte generalforsamlingen. Den daglige drift ivaretas av forbundsstyret som velges av generalforsamlingen.

Skyteformer
Dynamisk  skyting er en skyteform som vektlegger sikkerhet, sikker våpenbehandling, presisjon, kraft og hurtighet. Sporten utøves med pistol/revolver, rifle og hagle i henhold til et internasjonalt regelverk godkjent av IPSC. Hver av disse tre hovedformene for dynamisk skyting er igjen inndelt i divisjoner avhengig av hva slags våpentype og utstyr som er tillatt å benytte.
Sportens motto Diligentia, Vis, Celeritas (DVC) betyr presisjon, kraft, hurtighet og skal gjenspeile de tre balanserte elementene innen dynamisk skyting.

Blinktyper
Dynamisk skyting benytter i motsetning til mange andre skyteformer ikke bare en enkelt blinktype. Øvelser innen Dynamisk skyting kan benytte blinker av papp og stål, stasjonære og bevegelige blinker, poenggivende blinker og blinker som gir minuspoeng. Det er ikke noen fastsatte måter å arrangere blinkene på, og ikke noen begrensninger på hvor mange blinker som skal benyttes i en konkurranse.

Øvelsestyper
Dynamisk skyting har ingen faste skyteprogrammer eller standardøvelser. Skytterne må i stedet trene på å oppnå ferdigheter som setter dem i stand til å løse enhver oppgave de vil kunne stilles ovenfor i forbindelse med en konkurranse i dynamisk skyting.
En konkurranse innen dynamisk skyting består av flere øvelser, også kalt stager.
Hver stage består flere blinker, gjerne en kombinasjon av de forskjellige blinktypene, som stiller skytteren overfor en problemstilling som skal løses så presist og så raskt som mulig.
De fleste stager vil også kreve at skytteren beveger seg bort fra startposisjonen for å kunne se alle blinkene som skal beskytes. Skytteren må selv avgjøre, ut i fra sine egne skyteferdigheter og atletiske forutsetninger, i hvilken rekkefølge og hvordan han/hun skal beskyte blinkene.
Det er vanligvis bare en enkelt skytter om gangen som skyter en stage, hele tiden overvåket av en skyteleder (Range Officer, RO) som passer på at skytteren overholder sportens sikkerhetsregler.

Poengberegning
Regelverket for poengberegning innen dynamisk skyting vektlegger en balanse mellom presisjon, kraft og hurtighet. Skytteren skal treffe blinkene mest mulig presist på kortest mulig tid, i tillegg vil skyttere som benytter ammunisjon som tilfredsstiller kravet til kraftig ammunisjon få bedre poeng på dårlige treff i blinken.
Skytterens resultat på en stage kalkuleres ved å ta den poengsummen skytteren har oppnådd og dele på den tiden skytteren brukte fra startsignalet ble gitt til siste skudd ble avfyrt.
Resultatet kalles en hitfactor, og skytteren med størst hitfactor på en stage får maksimum poengsum. De andre skytterne får poeng ut i fra hvor mange prosent deres hitfactor er i forhold til den største hitfactor som ble oppnådd på stagen.
Poengsummene fra alle stagene blir deretter summert slik at man får en resultliste for hver divisjon.

Eksempel: Dersom en stage har maks 100 oppnåelige poeng, vil den skytteren som har oppnådd størst hitfactor få 100 poeng.
Hvis den største hitfactor som ble oppn����������dd på stagen er på 6,0000, vil en skytter som oppnådde en hitfactor på 4,8000 få 80 poeng (4,800 / 6,000 = 0,8000 x 100 poeng = 80,0000 poeng).
Hitfacor og poeng kalkuleres med 4 desimaler.

Hvem kan delta
For å kunne delta i dynamisk skyting må man gjennomføre et eget godkjenningskurs og bestå en teoretisk og praktisk prøve. Det er ikke noen øvre eller nedre aldersgrense for å delta, så lenge man overholder sikkerhetsreglene og praktiserer sikker våpenbehandling.
Menn, kvinner, juniorer og seniorer konkurrerer sammen, de benytter de samme øvelsene, det samme regelverket og samme poengberegning.
I større konkurranser vil det ofte bli foretatt en egen premiering av beste kvinne, junior og senior for å stimulere rekruttering til sporten.